wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin
Zmiana języka
PolskiAngielski
Kontakt
ODBIORY OSOBISTE Z MAGAZYNU
ul. Zielona 59AF,
43-200 Pszczyna
Cennik
Pobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS

Regulamin

Regulamin Sprzedaży
Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość
obowiązujące od 01.02.2022 r.

I. Postanowienia Ogólne
 1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez firmę SERWISKOTLY COM.  KOWALSKI ROBERT
  43-200 Pszczyna, ul. Zielona 59af.
  posługującą się numerem NIP 638-149-94-70  i REGON 240117957
 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym SKLEP.SERWISKOTLY.COM udzielającym przybicia podczas aukcji, zwanym dalej Klientem, a , Serwiskotly.com Kowalski Robert
  zwaną dalej Sprzedawcą.
 3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym  Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.
 4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez SKLEP.SERWISKOTLY.COM. jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.

II. Przedmiot Sprzedaży
 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach SKLEP.SERWISKOTLY.COM
 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym serwiskotly.com są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów wyprzedażowych, które będą stosownie oznaczone i opisane.
 3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.).
 4. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego serwiskotly.com wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.
 5. Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego serwiskotly.com
 6. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:
 • przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata)
 • za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera,
 • w systemie ratalnym, płatność odbywa się w całości lub części ze środków pochodzących z kredytu,
 • gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu,
 1. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów  wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej.   Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
 2. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa sprzedawcy do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
 3. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
 5. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.
 6. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres Serwiskotly.com Kowalski Robert  43-200 Pszczyna, Ul. zielona 59af. .lub elektronicznie na adres biuro@serwiskotly.com. W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji sprzedający  traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej..
 7. Realizacja zamówienia
 8. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy). www.serwiskotly.com  tym celu należy dokonać rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej dokonać akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 9. Zarejestrowany użytkownik ma możliwość:
  • dokonywania zakupów w sklepie internetowym,
  • jest uprawniony do otrzymywania indywidualnych rabatów,
  • jest uprawniony do udziału w promocjach i konkursach,
  • opiniowania sprzętu bez konieczności moderacji i akceptacji z naszej strony,
  • prowadzenia szczegółowych statystyk swoich działań w systemie Sprzedającego,
  • dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
 10. Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.
 11. Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient:
  • wyraża  zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie firmę firmy Serwiskotly.com Kowalski Robert  i przetwarzanie  ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu:
   • informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy,
   • realizacji umowy przez Sprzedającego,
  • powinien zaakceptować postanowienia Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego serwiskotly.com,
  • może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach.
 12. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 13. O zmianach w Regulaminie użytkownik zostanie powiadomiony  przy pierwszym logowaniu  po wejściu w życie zmian w Regulaminie. Akceptacja zmian w regulaminie odbywa się  poprzez potwierdzenie/kliknięcie komunikatu na stronie logowania w serwisie firmy . Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna z wyrejestrowaniem się z serwisu sklep.serwiskotly.com z zastrzeżeniem, że Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy transakcjach na zasadach Regulaminu obowiązującego w dacie ich rozpoczęcia. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych osób korzystających z serwisu serwiskotly.com
 14. Zmiany Regulaminu  wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej sklep.serwiskotly.com z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie tych zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Użytkownik dokonuje akceptacji zmiany regulaminu poprzez kliknięcie/potwierdzenie komunikatu na stronie logowania w serwisie firmy serwiskotly.com
 15. W celu zakupu produktów w sklepie internetowym serwiskotly.com należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia.
 16. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 5 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.
 17. Potwierdzenie zawarcia umowy przesłane zostanie Klientowi na adres e-mail wskazany przez Klienta zgodnie z punktem 11 niniejszego Regulaminu.
 18. VI. Prawo do odstąpienia od umowy
   
 19. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres siedziby  SERWISKOTLY COM.  KOWALSKI ROBERT 43-200 Pszczyna, ul. Zielona 59af. wskazany w tytule I pkt 1 niniejszego Regulaminu). Sprzedający  umożliwia złożenie oświadczenia także drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@serwiskotly.com
 20. Wykonanie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest także za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
 21. Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 22. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 23. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
 24. Większość produktów dostępnych w sklepie internetowym Serwiskotly.com posiada folie ochronne na elementach najbardziej podatnych na uszkodzenia. Z tego też względu zaleca się nie zdejmować folii ochronnych z tych elementów przez okres 14 dni od doręczenia sprzętu.
 25. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy i potwierdzeniu przez sprzedawcę, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym.
 26. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.
 27. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.
 28. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 29. Uprawnienia i obowiązki określone w pkt 54-64 Regulaminu przysługują wyłącznie Klientom-Konsumentom dokonującym zakupu produktów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). SERWISKOTLY COM.  KOWALSKI ROBERT 43-200 Pszczyna, ul. Zielona 59af  informuje, że nie prowadzi sprzedaży produktów na podstawie umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa (akwizycja itp.).
VII Reklamacje
Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.
Wprzypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie 32 205  53 30 lub 516-574-052 lub drogą elektroniczną (biuro@serwiskotly.com)
Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę Klient otrzymuję wiadomość e-mail zawierającą dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego oraz numer zgłoszenia serwisowego RMA.
Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego będącej miejscem zakupu towaru.
W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wysyłał produkt bezpośrednio na adres siedziby Sprzedającego:  SERWISKOTLY COM.  KOWALSKI ROBERT 43-200 Pszczyna, ul. Zielona 59af

Zaleca się, aby każdy Klient czytelnie oznaczył przesyłkę reklamacyjną ze szczególnym uwzględnieniem oznaczenia przesyłki numerem zgłoszenia serwisowego RMA. Sprawny przebieg procedury reklamacyjnej, a w szczególności odbiór przesyłki reklamacyjnej przez Sprzedawcę jest uzależniony od prawidłowego i widocznego oznaczenia przesyłki numerem zgłoszenia serwisowego RMA. Jego brak uniemożliwia identyfikację zgłoszenia reklamacyjnego i znacznie opóźnia rozpatrzenie sprawy.
 
Wygenerowany  przez system numer zgłoszenia serwisowego RMA ważny jest tylko przez 7 dni od daty jego przydzielenia. Wysyłka towaru reklamacyjnego po upływie wskazanego terminu może spowodować utrudnienia i opóźnić rozpatrzenie sprawy reklamacyjnej.
Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje dokumentację serwisową opisującą wynik ekspertyzy serwisowej.
Odbiór reklamowanego sprzętu następuje wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.
Rewers wydawany Klientowi w salonie przy przyjmowaniu sprzętu do serwisu firmy SERWISKOTLY COM.  KOWALSKI ROBERT 43-200 Pszczyna, ul. Zielona 59af  jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru sprzętu bez sprawdzania danych odbierającego.
 
Reklamowany sprzęt należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu procedur serwisowych. Jeżeli sprzęt nie zostanie odebrany w ww. terminie Sprzedający wezwie pisemnie Klienta do odbioru sprzętu w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowywania sprzętu. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby sprzedającego naliczanej za każdy miesiąc przechowywania.

Większość produktów oferowanych przez Sprzedawcę posiada gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
VII KLAUZULA INFORMACYJNA
RODO Napodstawieart.13ust.1i2RozporządzeniaParlamentuEuropejskiegoiRady(UE)2016/679z27.04.2016r.wsprawieochronyosóbfizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:
 1. Administrator danych osobowych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Robert Kowalski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą  SERWISKOTLY COM.  KOWALSKI ROBERT wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod adresem 43-200 Pszczyna, ul. Zielona 59af  Numer NIP:6381499470 REGON: 240117957
 2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: przesłania oferty lub wykonania umowy przez SERWISKOTLY COM.  KOWALSKI ROBERT 43-200 Pszczyna, ul. Zielona 59af  na podstawieart.6ust.1lit.b)RODO,tj.dowykonaniaumowy,którejstronąjestosoba,którejdanedotyczą,lubdo podjęciadziałańnażądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 3. Dobrowolność podania danychosobowych Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek zawarcia umowy.
 4. Czas przetwarzania danych Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat .
 5. Odbiorcy danych osobowych OdbiorcamiPana/Panidanychosobowychsąwszczególnościnastępującekategoriepodmiotów: Firmy kurierskie, DHL, POCZTEX.INPOST.DPD GEIS oraz Firmy akceptujące płatności online. ING BANK /PRZELEWY 24
 6. Prawa osoby, której dane dotyczą Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do: − żądania dostępu do swoich danych osobowych, − żądania sprostowania swoich danych osobowych, − żądania usunięcia swoich danych osobowych, − żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, − wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, − żądania przenoszenia danychosobowych.
 7. Skarga do organunadzorczego Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Przejdź do strony głównej
Sklep internetowy shopGold
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu